• Αρχική
  • Δημοσιοποίηση
  • Εργασίες - Άρθρα

Δημοσιεύσεις

Άρθρα

Andreou, S. 2001. Exploring the Patterns of Power in the Bronze Age Settlements of Northern Greece στο Urbanism in the Aegean Bronze Age, επιμ. K. Branigan. Sheffield, 160-73.

Andreou, S. 2002-2003. Macedonian Politics and Aegean Encounters: The Social Context of Mycenaean and Protogeometric Pottery in Central Macedonia, Greece. Bulletin of the Institute of Classical Studies 46:221-2.

 Andreou, S. 2009. Stratified Wheel Made Pottery Deposits and Absolute Chronology of the LBA to the EIA Transition at Thessaloniki Toumba στο LH III C Late and the Transition to the Early Iron Age. International Workshop Organized by the Österreichische Akademie der Wissenschaften. 23-24.2.2007, Wien, επιμ. S. Deger-Jalkotzy και M. Zavadil. Wien, 15-40.

Andreou, S., S. Dimitriadis, V. Kilikoglou, E. Kiriatzi, K. Kotsakis, και A. Tsolakidou. 2003. Measuring Demand and Supply of Mycenaean and Protogeometric Style Pottery in Late Bronze Age Macedonia with Special Reference to Thessaloniki Toumba στο Metron: Measuring the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 9th International Aegean Conference / 9e Rencontre Egéenne Internationale, New Haven, Yale University, 18-21 April 2002, επιμ. K. P. Foster και R. Laffineur. Belgium: Université de Liege, Histoire de l'art et archéologie de la Grèce antique and University of Texas at Austin, Program in Aegean Scripts and Prehistory, 495.

Andreou, S., C. Heron, G. Jones, V. Kiriatzi, K. Psaraki, M. Roumbou & S.M. Valamoti, 2013. Smelly barbarians or perfumed natives? An investigation of oil and ointment in use in Late Bronze Age northern Greece, in Diet, economy and society in the ancient Greek world: towards a better integration of archaeology and science., eds. S. Voutsaki & S.M. Valamoti.Leuven: Peeters, 173-85.

Andreou, S, και K. Psaraki. 2007. Tradition and Innovation in the Bronze Age Pottery of the Thessaloniki Toumba στο The Struma/Strymon River Valley in Prehistory. Proceedings of the International Symposium Strymon Praehistoricus, Kjustendil–Blagoevgrad (Bulgaria), Serres–Amphipolis (Greece) 27.09–01.10.2004. In the Steps of James Harvey Gaul, Volume 2, επιμ. H. Todorova, M. Stefanovic και V. Ivanov. Sofia: The James Harvey Gaul Foundation, 397-420

Andreou, S. & M. Vavelidis, 2014. Metalle der Macht - Frühes Gold und Silber. Metals of Power - Early Gold and Silver. 6. Mitteldeutscher Archäologentag vom 17. bis 19. Oktober 2013 in Halle Saale. 6th Archaeological Conference of Central Germany October 17-19, 2013 in Halle Saale, in Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle11.) Halle Saale.

Buxeda i Garrigos, J., R. E. Jones, V. Kilikoglou, S. T. Levi, Y. Maniatis, J. Mitchell, L. Vagnetti, K. A. Wardle, και S. Andreou. 2003. Technology Transfer at the Periphery of the Mycenaean World: The Cases of Mycenaean Pottery Found in Central Macedonia (Greece) and the Plain of Sybaris (Italy). Archaeometry 45 (2):263-84.

Jung, R., S. Andreou, και B. Weninger 2009. "Synchronisation of Kastanás and Thessaloníki Toumba at the End of the Bronze and the Beginning of the Iron Age," στο Lh III C Late and the Transition to the Early Iron Age. International Workshop Organized by the Österreichische Akademie Der Wissenschaften. 23-24.2.2007, Wien, επιμ. Deger-Jalkotzy, S. και A. Baehle.Wien: Verlag der Osterreichischen
Akademie der Wissenschaften, 183-202
.

Kiriatzi, E., S. Andreou, S. Dimitriadis, και K. Kotsakis. 1997. Co-Existing Traditions: Handmade and Wheel Made Pottery in Late Bronze Age Central Macedonia στο Τεχνη: Craftswomen, Craftsmen and Craftsmanship in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 6th International Aegean Conference. Philadelphia Temple University, 18-21 April 1996. Aegaeum 16, επιμ. R. Laffineur και P. P. Betancourt. Liège και Austin, Texas: Université de Liège, Histoire de l'art et archéologie de la Grèce antique. University of Texas at Austin, Program in Aegean Scripts and Prehistory, 361-7.

Kiriatzi, E., S. Andreou & K. Psaraki, 2001. "Old wine in new cups?" Pottery and the politics of drinking in LBA central Macedonia. 6th Round Table, Sheffield.

Kotsakis, K., S. Andreou, A. Vargas, και D. Papoudas. 1995. Reconstructing a Bronze Age Settlement by CAD στο Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 1994, επιμ. J. Hugget & N. Ryan. Oxford: BAR International Series 600. Tempus Reparatum, 181-87.

Patias, P., E. Stylianidis, V. Tsioukas, και D. Gemenetzis. 1999. Rapid Photogrammetric Survey and Gis Documentation of Pre-Historic Excavation Sites. In "Mapping and Preservation for the New Millenium". Organized by the Brazilian Society of Cartography, Geodesy, Photogrammetry, and Remote Sensing (SBC) 3 - 6 Oct. 1999 in Olinda, Brazil.

Psaraki, K. και S. Andreou. 2010. "Regional Processes and Interregional Interactions in Northern Greece" στο Mesohelladika. Μεσοελλαδικά: La Grèce Continentale Au Bronze Moyen. Η Ηπειρωτική Ελλάδα Στη Μέση Εποχή Του Χαλκού. The Greek Mainland in the Middle Bronze Age. Actes Du Colloque International Organisé Par L'école Française D'athènes, En Collaboration Avec L'american School of Classical Studies at Athens Et Le Netherlands Institute in Athens, Athènes, 8-12 Mars 2006, τ. 52, επιμ. Philippa-Touchais, A., et al., Athènes, σ. 995-1003.

Roumbou, M., C. Heron, G. Jones, E. Kiriatzi, S. M. Valamoti, και S. Andreou. 2008. Detection and Identification of Organic Residues in Ceramic Vessels from Late Bronze Age Northern Greece: A Preliminary Investigation of Consumption and Exchange of Plant Oils στο 37th International Symposium on Archaeometry, Siena - Italy.

Roumbou, M., C. Heron, S. Andreou, και K. Kotsakis. 2003. Organic Residues in Storage Vessels from the Toumba Thessalonikis στο Prehistoric Pottery: People, Pattern and Purpose, επιμ. A. Gibson. Oxford: Archaeopress.

Vavelidis, M., και S. Andreou. 2008. Gold and Gold Working in Late Bronze Age Northern Greece: The Evidence from Thessaloniki Toumba. Naturwissenschaften 95:361-6.

Veropoulidou, R., S.Andreou, και K. Kotsakis. 2008. Small Scale Purple-Dye Production in the Bronze Age of Northern Greece: The Evidence from the Thessaloniki Toumba στο Vestidios, Textiles Y Tintes. Estudios Sobre La Produccion De Bienes De Consume En La Antiguedad. Actas Del II Symposium Internacional Sobre Textiles Y Tintes Del Mediterraneo En El Mundo Antiguo (Atenas, 24 Al 26 De Noviembre, 2005), επιμ. C. Afrano και L. Karali. Valencia: Universitat de Valencia, 171-80.


Ανδρέου, Σ 2003. Η Μυκηναϊκή Κεραμική και Οι Μακεδονικές Κοινωνίες κατα την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στο 2nd International Interdisciplinary Colloquium. "The Periphery of the Mycenaean World." 26-30 September, Lamia 1999. Proceedings, επιμ. N. Kyparissi-Apostolika και M. Papakonstantinou. Athens: Ministry of Culture. ΙΔ' Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, 191-210.

Ανδρέου, Σ., και Κ. Ευκλείδου. 2010. Η Ανασκαφή Στην Τούμπα Θεσσαλονίκης Το 2006 και 2007. στο Το Αρχαιολογικό Έργο Στη Μακεδονία Και Θράκη 21 (2007), σ. 255-262.

Ανδρέου, Σ. και Κ. Ευκλείδου 2011. "Η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, 2008,"Το Αρχαιολογικό Έργο Στη Μακεδονία Και Θράκη 22 (2008), σ. 323-328.

Ανδρέου, Σ., Κ. Ευκλείδου, και Σ. Τριανταφύλλου 2014. "Η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Στην Τούμπα Θεσσαλονίκης Κατά Το 2009," Το Αρχαιολογικό Έργο Στη Μακεδονία Και Θράκη 24, σ. 359-364.

Ανδρέου, Σ., και Κ. Kωτσάκης. 1991. Η Ανασκαφή Στην Tούμπα Της Θεσσαλονίκης Το 1991. στο Το Αρχαιολογικό Έργο Στη Μακεδονία Και Θράκη 5, 210-8.

Ανδρέου, Σ., και Κ. Kωτσάκης. 1992 (1995). Ανασκαφή Tούμπας Θεσσαλονίκης 1992. στο Το Αρχαιολογικό Έργο Στη Μακεδονία Και Θράκη 6, 259-72.

Ανδρέου, Σ., και Κ. Κωτσάκης. 1991-92. Ανασκαφή Τούμπας Θεσσαλονίκης 1991-92. Εγνατία. Επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 3:175-98.

Ανδρέου, Σ., και Κ. Κωτσάκης. 1996 (1997). Η Προϊστορική Τούμπα της Θεσσαλονίκης. Παλιά και Νέα Ερωτήματα στο Το Αρχαιολογικό Έργο Στη Μακεδονία Και Θράκη 10α 369-87.

Ανδρέου, Σ., και Κ. Κωτσάκης. 1999. "Μυκηναϊκή Παρουσία"; "Μυκηναϊκή Περιφέρεια"; Η Τούμπα Θεσσαλονίκης, Μια Θέση Της Εποχής Του Χαλκού Στη Μακεδονία στο Η Περιφέρεια Του Μυκηναϊκού Κόσμου. Πρακτικά Α' Διεθνούς Διεπιστημονικού Συμποσίου Λαμία 1994 επιμ. ΥπΠο και Ι. ΕΠKA. Λαμία ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 107-16.

Ανδρέου, Σ., Κ. Κωτσάκης, και Γ. Χουρμουζιάδης. 1990. Ανασκαφή Στην Τούμπα Της Θεσσαλονίκης 1989. Εγνατία. Επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2:381-403.

Βασιλειάδου, Α., et al. 2014. "Στρατηγικές Διαχείρισης Και Κατανάλωσης Των Ζώων Στην Τούμπα Θεσσαλονίκης Κατά Τη Μέση Και Ύστερη Εποχή Του Χαλκού," Το Αρχαιολογικό Έργο Στη Μακεδονία Και Θράκη 24 (2010), σ. 365-374.

Βεροπουλίδου, Ρ., Σ. Ανδρέου, και Κ. Κωτσάκης. 2007. Τούμπα Θεσσαλονίκης: Η Παραγωγή Πορφυρής Βαφής Κατά Την Εποχή Του Χαλκού στο Το Αρχαιολογικό Έργο Στη Μακεδονία Και Θράκη 19 (2005), 173-85.

Ευαγγελία Βλιώρα, Ευαγγελία Κυριατζή & Στέλιος Ανδρέου, 2014, Η κατανάλωση της κεραμικής και η ενδοκοινοτική οργάνωση στο τέλος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στη Μακεδονία: παρατηρήσεις στη χειροποίητη κεραμική από την Τούμπα Θεσσαλονίκης, στο 1912-2012. Εκατό χρόνια έρευνας στην προϊστορική Μακεδονία. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 22-24 Νοεμβρίου 2012, Ευαγγελία Στεφανή, Νίκος Μερούσης & Αναστασία Δημουλά (επιμέλεια), Θεσσαλονίκη, 575-584.

Κασβίκης, Κ., Νικονάνου, Ν., Φουρλίγκα, Ευ. 1997, «Εκπαιδευτικά προγράμματα στην Τούμπα Θεσ/νίκης». Ανακοίνωση στην Ημερίδα: Ο Λοφίσκος Τούμπας, 3.500 χρόνια, Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 1997.

Κασβίκης, Κ. & Γακούδη, Α. 2013, «”Talkingstones”: Η προϊστορική Τούμπα Θεσσαλονίκης μιλά για την ιστορία της γειτονιάς μας σε δύο γλώσσες», ανακοίνωση στην Επιμορφωτική Ημερίδα: «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο δημοτικό σχολείο», Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Π.Δ.Μ., Δ/νση Α'θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, Γραφείο Συμβούλων Α/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, Φλώρινα, υπό δημοσίευση)

Κωτσάκης, Κ., και Σ. Ανδρέου. 1987. Προκαταρκτικές Παρατηρήσεις Για Την Οργάνωση Του Χώρου Στην Προϊστορική Τούμπα Θεσσαλονίκης στο Το Αρχαιολογικό Έργο Στη Μακεδονία Και Θράκη 1, 223-9.

Kωτσάκης, Κ., και Σ. Ανδρέου. 1988. Προκαταρκτικές Παρατηρήσεις Στις Αρχιτεκτονικές Φάσεις Του Οικισμού Της Τούμπας Θεσσαλονίκης. στο Το Αρχαιολογικό Έργο Στη Μακεδονία Και Θράκη 2, 201-12.

Kωτσάκης, Κ., και Σ. Ανδρέου. 1993. Ανασκαφή Στην Τούμπα Της Θεσσαλονίκης 1993. στο Το Αρχαιολογικό Έργο Στη Μακεδονία Και Θράκη 7, 279-96

Μαγκαφά, Μ., Κ. Κωτσάκης, και Σ. Ανδρέου. 1998. Αμπελοκαλλιέργεια Στην Προϊστορική Μακεδονία: Τα Δεδομένα Της Προϊστορικής Τούμπας Θεσσαλονίκης στο Πρακτικά Ε' Τριημέρου Εργασίας: Αμπελο-Οινική Ιστορία Στο Χώρο Της Μακεδονίας Και Θράκης. Αθήνα, 158-69.

Μαργωμένου, Δ., Σ. Ανδρέου, και Κ. Κωτσάκης. 2007. Τούμπα Θεσσαλονίκης: Προσεγγίσεις στη Μελέτη των Πίθων και στο Θέμα της Αποθήκευσης κατα την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στο Το Αρχαιολογικό Έργο Στη Μακεδονία Και Θράκη 19 (2005), 157-72.

Μαυροειδή, Ι., Σ. Ανδρέου, και Μ. Βαβελίδης. 2006. Μεταλλικά Αντικείμενα και Μεταλλοτεχνικές Δραστηριότητες κατα την Εποχή του Χαλκού στην Τούμπα Θεσσαλονίκης στο Το Αρχαιολογικό Έργο Στη Μακεδονία Και Θράκη 18 (2004), 315-28.

Χουρμουζιάδης, Γ. 1985. Οι Πρώιμοι Χρόνοι στο Θεσσαλονίκη 2300 Χρόνια, επιμ. Δ. Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 16-25.

Χουρμουζιάδης, Γ. 1990. Η Τούμπα Και Ο Ασιατικός Τρόπος Παραγωγής στο Το Αρχαιολογικό Έργο Στη Μακεδονία Και Θράκη 4, 269-76.


Διδακτορικές Διατριβές:

Βεροπουλίδου, Ρ. 2011. Όστρεα από τους οικισμούς του Θερμαϊκού Κόλπου. Ανασυνθέτοντας την κατανάλωση των μαλακίων στη Νεολιθική και την Εποχή Χαλκού. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κυριατζή, Ε. 2000. Κεραμική Τεχνολογία Και Παραγωγή. Η Κεραμική Της Ύστερης Εποχής Χαλκού Από Την Τούμπα Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

Ψαράκη, Κ. 2004. Υλική Και Κοινωνική Διάσταση Του Στιλ Της Κεραμικής: Η Χειροποίητη Κεραμική Της Εποχής Του Χαλκού Από Την Τούμπα Της Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη.

Margomenou, D. (2005) Food storage, surplus and the emergence of institutional inequality: A study of storage jars and food storage for Central Northern Greece in the Late Bronze Age and the Early Iron Age. Ph. D. Diss. Ph. D. University of Michigan

Roumpou, M. (2006). The analysis and interpretation of organic residues associated with Late Bronze Age storage vessels form Toumba Thessalinikis. UnpublishedPhD. Universityof Bradford.


ΜεταπτυχιακέςΕργασίες:

Αγατζιώτη, Σ. (2000). Τριπτά λίθινα εργαλεία από τον οικισμό της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Βαλασιάδης, Ν. (1999). Το πρόγραμμα Runsect 2. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βασιλειάδου, Α. (2009). Ανάλυση Και Ερμηνεία Του Ζωοαρχαιολογικού Υλικού Από Το Κτήριο Α Της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βεροπουλίδου, Ρ. (2002). Όστρεα από το κτίριο Α της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Αδημοσίευτημεταπτυχιακήεργασία. ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης

Βλαχοδήμος, Γ. (2008). Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου στη Τούμπα Θεσσαλονίκης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εξάρχου, Ο. (2004). Τεφρή τροχήλατη κεραμική από τον οικισμό της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καραδήμου, Α. (1999). Ενδοκοινοτική οργάνωση στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Κεντρική Μακεδονία: η κατανομή των μικρών αντικειμένων στο κτίριο Α. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κέδρου, Γ. 2012. Η Μυκηναϊκού και Πρωτογεωμετρικού τύπου κεραμική από το Κτίριο Β της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κοτσαχρήστου, Δ. (2009). Οι Αρχαιοβοτανικές Έρευνες Στην Προϊστορική Μακεδονία: Η Συμβοή Των Δεδομέων Της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κωνσταντινίδου, Α. (2001). Ανάλυση και ερμηνεία του ζωοαρχαιολογικού υλικού από το κτίριο Μ της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Νικολαΐδου, Δ. (2012). Ανάλυση και μελέτη ζωοαρχαιολογικού υλικού από την Τούμπα Θεσσαλονίκης (τομή 761, κτήριο Ζ, δρόμος Χ1). Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νίτσου, Α. (2001). Το κτίριο Ε στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τσιολάκη, Ε. (2009). Τριπτά Λίθινα Εργαλεία Της Μέσης Και Υστερης Εποχής Του Χαλκού Από Την Τούμπα Θεσσαλονίκης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Χατζηγιαννάκη, Ε. (2002). Εργαλεία υφαντικής από το κτίριο Α της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Χατζούδη, Α. (2001). Οστέινα εργαλεία και αντικείμενα από την Τούμπα Θεσσαλονίκης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Mavroeidi, I. (2002). Metallurgical Activities at Prehistoric Toumba Thessalonikis, Department of Archaeology and Prehistory, University of Sheffield, Sheffield.

Tsoraki, C. (2002). Lithic practice in perspective: the chipped stone artefacts from Toumba Theesalonikis, Greece.Unpublished Master Dissertation. UniversityofSheffield.