• Αρχική
  • Aρχαιολογική έρευνα
  • Ψηφιακές εφαρμογές

Ψηφιακές εφαρμογές

Η ψηφιακή τεχνολογία είναι σήμερα αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης στην αρχαιολογία. Στην ανασκαφή της Τούμπας η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας έχει τρεις κατευθύνσεις:

  • Αποθήκευση και οργάνωση δεδομένων που προκύπτουν τόσο κατά την ανασκαφή όσο και από τη μελέτη του αρχαιολογικού υλικού.
  • Ψηφιοποίηση όλων των φωτογραφιών αναλογικής μορφής και επεξεργασία όλων των φωτογραφιών και σχεδίων αντικειμένων και ανασκαφής σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Χωρική ανάλυση δεδομένων με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. ή GIS)

 Αποθήκευση και οργάνωση δεδομένων:
Στην ανασκαφή της Τούμπας όλα οι πληροφορίες που προκύπτουν κατά την ανασκαφή και τη μελέτη του αρχαιολογικού υλικού αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων. Ο εξοπλισμός σε επίπεδο ηλεκτρονικών προγραμμάτων που χρησιμοποιείται είναι: η Microsoft Access και το FilemakerPro.

Ψηφιοποίηση και επεξεργασία εικόνων σε ηλεκτρονική μορφή:
Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής ένα τεράστιο πλήθος φωτογραφιών τεκμηριώνει την εξέλιξη της ανασκαφής, τα ευρήματα, καθώς και στοιχεία των δραστηριοτήτων στα σκάμματα και στο εργαστήριο της ανασκαφής. Επιπλέον, αναπόσπαστο μέρος της μελέτης του υλικού, αλλά και της ανασκαφικής δραστηριότητας, είναι η παραγωγή αποτυπώσεων των αρχιτεκτονικών καταλοίπων και της στρωματογραφίας και σχεδίων των ευρημάτων.

Όλος αυτός ο όγκος πληροφοριών σήμερα ψηφιοποιείται μέσω σάρωσης (scan). Στη συνέχεια, οι φωτογραφίες από την ανασκαφή και αυτές των αντικειμένων και αγγείων υποβάλλονται σε επεξεργασία. Όλα τα σχέδια μετατρέπονται σε διανυσματική μορφή μέσω AutoCAD (αρχιτεκτονικά σχέδια και στρωματογραφίες) ή CorelDRAW (σχέδια κεραμικής και αντικειμένων).

 Χωρική ανάλυση δεδομένων:
Η θέση όλων των ανασκαφικών δεδομένων στο χώρο της ανασκαφής τεκμηριώνεται με τη χρήση Γεωδαιτικού Σταθμού. Κατά συνέπεια, η χωρική κατανομή και συσχέτιση όλων των πληροφοριών μεταξύ τους και με τα σταθερά ευρήματα στον ανασκαφικό χώρο (τοίχους σπιτιών και κατασκευές, όπως εστίες, σιρούς, δάπεδα κτλ) είναι δυνατή με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. ή GIS). 

Παραδείγματα αναλύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον Γ.Σ.Π.:

Χωρική ανάλυση στα πλαίσια της αρχαιοβοτανικής έρευνας:
Στόχος της παρούσας ανάλυσης ήταν να διερευνηθεί η κατανομή των αρχαιοβοτανικών δειγμάτων στο χώρο του οικισμού που καταλαμβάνεται από τα κτίρια Μ και Η συνολικά, αλλά και ανά οικιστική φάση.

Επιπλέον, διερευνήθηκε εάν υπάρχει σχέση ανάμεσα στη σύσταση των αρχαιοβοτανικών δειγμάτων (τόσο ως προς τη σύσταση σε καρπούς φυτών όσο και ως προς τη σύσταση σε κατάλοιπα ζιζανίων) και τη θέση όπου αυτά εντοπίστηκαν (εάν βρέθηκαν πάνω σε δάπεδα ή σε λάκκους κτλ)

 Χωρική ανάλυση στα πλαίσια της μελέτης της αποθήκευσης στον οικισμό της Τούμπας:
Στα πλαίσια της έρευνας για την αποθήκευση στον οικισμό της Τούμπας δημιουργήθηκε ένας θεματικός χάρτης με την κατανομή των πίθων σε όλη την έκταση του οικισμού ανά οικιστική φάση. Στόχος ήταν να εξετάσουμε εάν αλλάζει ο τρόπος οργάνωσης της αποθήκευσης από τη φάση 4 (1220-1100π.Χ.) στις νεότερες φάσεις 3 (1100-1050π.Χ.) και 2 (1050-900π.Χ.).

Πράγματι, όπως προέκυψε από τους χάρτες κατανομής των πίθων στον οικισμό, η αποθήκευση στη Τούμπα ήταν συγκεντρωμένη σε περιορισμένους χώρους στα επιμέρους συγκροτήματα του οικισμού κατά τη φάση 4. Αντίθετα, στις νεότερες φάσεις 3 και 2, η εικόνα της αποθήκευσης αλλάζει και πίθοι εντοπίζονται σχεδόν σε όλους τους χώρους των συγκροτημάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.