Αναλύσεις 14C

Για τη χρονολόγηση των επιχώσεων στη θέση της Τούμπας Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι, σχετικής και απόλυτης χρονολόγησης.

Η σχετική χρονολόγηση βασίζεται στη μελέτη της στρωματογραφίας των επιχώσεων. Η απόλυτη χρονολόγηση βασίζεται σε αναλύσεις δειγμάτων με ραδιοχρονολόγηση και δενδροχρονολόγηση.

Ραδιοχρονολόγηση

Για την ανασκαφή της Τούμπας Θεσσαλονίκης οι αναλύσεις ραδιοχρονολόγησης πραγματοποιήθηκαν σε δύο εργαστήρια:

  • Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: 12 δείγματα απανθρακωμένου ξύλου.
  • Poznan Radiocarbon Laboratory: 9 δείγματα απανθρακωμένων σπόρων χρονολογημένα με την τεχνική Accelerator mass spectrometry (AMS).

Αποτελέσματα:
Πίνακας με τις ραδιοχρονολογήσεις των δειγμάτων με τις βαθμονομημένες τιμές των δειγμάτων που αναλύθηκαν:

Δείγμα Εργαστήριο BP 68,20% 95,40% Φάση Χώρος
10/06 Poz-17435 3580 ± 40 2010-1880 2040-1770 12B/12C Τομ. 032
09/06 Poz-17434 3385 ± 30 1740-1630 1760-1600 11A/11C Τομ. 032
08/06 Poz-17433 3455 ± 35 1880-1690 1880-1680 9 Μ
37/02 DEM-1444 3408 ± 25 1750-1680 1770-1630 7 M
07/06 Poz-17432 3520 ± 35 1900-1770 1940-1740 7 Μ
38/02 DEM-1445 3282 ± 25 1610-1520 1620-1500 7 Μ
39/02 DEM-1653 3126 ± 30 1440-1320 1500-1310 6b Μ
51/02 DEM-1446 2992 ± 25 1295-1130 1370-1120 6a H1
29/02 DEM-1443 3045 ± 46 1390-1260 1420-1130 5 A5
01/06 Poz-17426 3030 ± 35 1380-1210 1410-1130 4 A6
03/06 Poz-17429 2990 ± 30 1300-1130 1370-1120 4 Α6
02/06 Poz-17428 2980 ± 30 1270-1120 1370-1110 4 Α6
04/06 Poz-17430 2980 ± 35 1270-1120 1380-1080 4 Α6
05/06 Poz-17441 2900 ± 35 1270-1120 1380-1080 4 A11
06/06 Poz-17431 2880 ± 30 1120-1010 1200-930 4 A11
27/02 DEM-1285 3036 ± 25 1380-1260 1400-1210 4 B1
17/02 DEM-1652 2803±30 1000-920 1040-850 4 A10
21/02 DEM-1704 3088±30 1410-1310 1430-1270 4 A10
22/02 DEM–1284 3147 ± 35 1490-1390 1500-1320 4 A10

Η ηλικία των φάσεων 4Β- 4Α προκύπτει από τη ραδιοχρονολόγηση ότι κυμαίνεται μεταξύ 1130-1090π.Χ. κατά μέσο όρο. Στον Πίνακα 2, αριστερά βλέπετε όλα τα δείγματα που προέρχονται από επιχώσεις των φάσεων αυτών, ενώ δεξιά τα δείγματα που έδωσαν τα πλέον αξιόπιστα αποτελέσματα.

Η ηλικία των φάσεων 4D- 4C προκύπτει από τη ραδιοχρονολόγηση ότι κυμαίνεται μεταξύ 1220-1130π.Χ. κατά μέσο όρο. Στον Πίνακα βλέπετε όλα τα δείγματα που προέρχονται από το σύνολο των επιχώσεων.

Συμπεράσματα:

  • Οι χρονολογήσεις των πρώιμων φάσεων της ΥΕΧ (6-5) είναι ακόμη πολύ λίγες. Ωστόσο δεν επιβάλλουν κάποια ριζική αναθεώρηση των αρχαιολογικών χρονολογιών αυτών των φάσεων.
  • Οι ηλικίες των δειγμάτων συνολικά της ΥΕΧ παρά το μεγάλο εύρος τους, δείχνουν αξιοσημείωτη συμφωνία με την αρχαιολογική χρονολόγηση η οποία εμπίπτει στα όριά τους.