• Αρχική
  • Aρχαιολογική έρευνα
  • Μικρομορφολογία

Μικρομορφολογική ανάλυση δειγμάτων χώματος

Η μικρομορφολογική και γεωαρχαιολογική ανάλυση στη Τούμπα Θεσσαλονίκης επικεντρώνεται σε επιχώσεις που προέρχονται από τον οικισμό στην κορυφή της γήλοφου και, κυρίως, σε επιχώσεις που σχετίζονται με δάπεδα οικημάτων, με κατάλοιπα της χρήσης ή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο των οικημάτων.

Στόχος της ανάλυσης είναι:

  • να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά διαφορετικών τύπων δαπέδων και το νόημα των τυχόν διαφοροποιήσεων που θα εντοπιστούν στα δάπεδα εντός των συγκροτημάτων, στους εξωτερικούς χώρους, αλλά και συγκριτικά ανάμεσα στα διάφορα συγκροτήματα του οικισμού.

  • να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά της χρήσης των χώρων από όπου προέρχονται τα δείγματα και να εντοπίσει τις διαφορές στη χρήση κλειστών και ανοιχτών χώρων, ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές του ίδιου χώρου ή διαχρονικά στα όρια ενός χώρου.

  • να συνδέσει τα μικρομορφολογικά και μικρο-στρωματογραφικά χαρακτηριστικά που εντοπίζονται εργαστηριακά στο μικροσκόπιο με τα μακρο-στρωματογραφικά χαρακτηριστικά που εντοπίζονται στο πεδίο και σχεδιάζονται κατά τη διάρκεια της ανασκαφής.

Η ανασκαφή της Τούμπας Θεσσαλονίκης είναι η πρώτη ανασκαφή σε Τούμπα όπου πραγματοποιείται συστηματική δειγματοληψία για μικρομορφολογικές αναλύσεις. Θα συμβάλλει με αυτό το τρόπο σημαντικά στην ταξινόμηση, χαρακτηρισμό και ερμηνεία των επιχώσεων χρήσης ενός οικισμού που χαρακτηρίζεται από εντατική κατοίκηση πολύ μεγάλης χρονικής διάρκειας χωρίς κενά. Αντίστοιχα στοιχεία έχουμε μέχρι σήμερα μόνο από ανάλογες θέσεις (Τούμπες, γήλοφοι ή tells) στην Ανατολία.

Από το 2006 μέχρι το 2009 δείγματα κυρίως από το εσωτερικό των συγκροτημάτων Β και Ε που ανασκάπτονται στη κορυφή της Τούμπας προέρχονται από συσσωρεύσεις καταλοίπων χρήσης πάνω σε δάπεδα από το κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, από δάπεδα, από εστίες, από οικοδομικά υλικά (πλιθιά) και κονιάματα τοίχων, και άλλου είδους επιχώσεις που πιθανόν είναι πλούσιες σε κατάλοιπα οργανικών ουσιών.

Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιείται από τη Γεωαρχαιολόγο Στυλιανή Κυριλλίδου στο School of Human and Environmental Sciences (SHES) του University of Reading, Μεγάλη Βρετανία και στο Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel, CERP, στη Γαλλία.